Menu

درصد بالایی از مهاجران به کانادا، به ویژه مهاجران ایرانی، معاش زندگی را از راه اداره بیزینس شخصی تامین میکنند. در بیشتر موارد درآمد اشخاص خود اشتغال دارای یک بیزینس با منفعت در کانادا از درآمد متوسط کانادا درصورت استخدام در در یک شرکت دیگر بیشتر است. در قسمت بیزینس در کانادا وبسایت ایمی گلوب بیشتر به مسائل مربوط به موضوع پرداخته شده است.

علاوه بر مزیتهای اقتصادی مالکیت بیزینس شخصی برای مقیمان کانادا، قوانین مهاجرتی بسیاری وجود دارند (کانادا و کشورهای دیگر) که خرید یک بیزینس شخصی در کشور مربوطه برای واجدشرایط بودن متقاضی ضروریست. مهاجرت به کانادا از طریق استانی نمونه ای از این قوانین است. در زیر چند استان مهم کانادا برای مهاجرت به کانادا از طریق استانی لیست شده است. برای ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به کانادا از طریق استانی فرم ارزشیابی هوشمند ایمی گلوب را تکمیل کنید.

سرویس خرید بیزینس کانادایی و بین المللی ایمی گلوب با مدیریت خانم الیزا مشتاقی نژاد مدیرعامل شرکت ایمی گلوب پردرآمدترین و کم ریسک ترین بیزنسهای کانادایی و بین المللی را گلچین کرده و خدمت متفاضیان مهاجرت و مقیمان کانادا ارائه میدارد.

بازگشت به بالا