Menu

اعلامیه اداره مهاجرت کبک برای پذیرش سال ٢٠١٤ منتشر شد. سرمایه گذاری کبک, کارآفرینی کبک و تخصصی کبک

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: دوشنبه, 15 دی 1393 01:28
اعلامیه اداره مهاجرت کبک برای پذیرش سال ٢٠١٤ منتشر شد. سرمایه گذاری کبک, کارآفرینی کبک و تخصصی کبک اعلامیه اداره مهاجرت کبک برای پذیرش سال ٢٠١٤ منتشر شد. سرمایه گذاری کبک, کارآفرینی کبک و تخصصی کبک

قوانین جدید مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری کبک, کارآفرینی کبک و تخصصی کبک از امروز ١ آوریل ٢٠١٤ و به مدت ١ سال قابل اجرا میباشند. طبق این قوانین جدید در سال ٢٠١٤ اداره مهاجرت کبک طبق جدول زیر برای ٣ روش پر طرفدار مهاجرت به کبک پرونده جدید پذیرش خواهد کرد:

شرایط مهاجرت از این طریق

تعداد پذیرش پرونده در سال ٢٠١٤

نوع مهاجرت 

اینجا بخوانید ١٧٥٠ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک
اینجا بخوانید ٦٥٠٠ مهاجرت از طریق تخصصی کبک
اینجا بخوانید ٥٠٠ مهاجرت از طریق کارآفرینی کبک

همچنین طبق این قوانین پیشبینی میشود که تعداد ویزای اقامت دائم صادره در طول سال ٢٠١٤ حداکثر ٥٢٥٠٠ عدد خواهد بود که کمی کمتر از سال قبل خواهد بود. نکته قابل توجه این که لطفآ عدد اعلام شده برای پروندهای مورد پذیرش (پذیرش پرونده برای پروسس شدن) را با عدد اعلام شده برای پروندهای قبول شده(ویزای اقامت دائم صادر شده ) مهاجرت کبک اشتباه نگرید. جدول آماری زیر که برگردانده از سایت رسمی اداره مهاجرت کبک است پیشبینی این اداره برای تعداد ویزای اقامت دائم صادره در هر یک از ٣ سال پیش را نشان میدهد:

تعداد ویزای صادره در ٢٠١١

تعداد ویزای صادره در ٢٠١٢

تعداد ویزای صادره در ٢٠١٣

تعداد ویزای صادره در ٢٠١٤

٥١٧٣٨ ٥٥٠٣٦ ٥٤٥٠٠ ٥٢٥٠٠ 

این مقاله را پسندیدید؟ 

آیا برای این روش مهاجرت سرمایه گذاری واجدشرایط هستید؟

برای ارزیابی شرایط خود در این نوع مهاجرت فرم ارزیابی هوشمند ایمی گلوب را تکمیل کنید.

بازگشت به بالا